KONTAKT A OBCHODNÍ PODMÍNKY

 


Nebo

 Rezervace termínu: 

 https://noona.app/cs/masazemiro

Masáže Miroslav Pluskal

Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00  

Ženské domovy, 4.patro, dveře 4.078

E-mail
infomasazearelax@seznam.cz

Telefon
+420 728736233

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY masérského studia:

Masaže Miroslav Pluskal

se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00, Praha

identifikační číslo: 04291697

pro poskytování masérských služeb a s nimi spojenou objednávku a prodej služeb prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.masazearelax.cz

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi provozovatelem masérských služeb ve studiu Masáže Miroslav Pluskal (dále jen provozovatel), IČ 04291697, v provozovně na ulici Ostrovského 253/3, 150 00 , Praha, a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen klient).

1.2. Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3. Nákupem služeb nebo objednáním konkrétního termínu masáže projevuje klient svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Objednávkou služeb se rozumí nákup dárkového poukazu nebo rezervace termínu, a to buď telefonicky, prostřednictvím emailu nebo online na webové adrese www.masazearelax.cz.

2.2. Termín návštěvy je třeba dohodnout předem. Dohodnutím termínu vzniká závazná objednávka a je uzavřen smluvní vztah. Provozovatel služby rezervuje příslušný čas, kapacitu místnosti.

2.3. Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom provozovatele telefonicky nebo emailem předem. Zrušení termínu v čase kratším než 24 hodin před dohodnutým termínem služby je zpoplatněno 50 - ti % z ceny služby.

3. Cena služby a platební podmínky

3.1. Cenu za službu může klient uhradit následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně provozovatele na adrese Ostrovského 253/3 Praha 5.;
 • bezhotovostně na účet č.246192110/0600 vedený u Moneta bank;
 • bezhotovostně kartou prostřednictvím platební brány Go pay;
 • bezhotovostně prostřednictvím aplikace Benefit plus (Benefit plus kartou či online objednávkou přes rozhraní Benefit plus).

3.2. V případě požadavku na zaslání dárkového poukazu poštou, je klient povinen uhradit provozovateli mimo kupní ceny poukazu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.3. V případě platby v hotovosti je klientovi umožněno udělat nejvíce tři rezervace služby. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná ihned po poskytnutí služby.

3.4. V případě bezhotovostní platby na účet provozovatele je klient povinen uvádět číslo objednávky jako variabilní symbol. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem a to nejméně 24 hodin před poskytnutím služby. Závazek klienta je splněn připsáním platby na účet provozovatele.

3.5. Zvýhodněné kreditové a zvýhodněné balíčky nelze platit prostřednictvím programu zaměstnaneckých výhod Benefit plus ani prostřednictvím poukazů firem Sodexo a Edenred.

4. Příchod na službu

4.1. Choďte, prosím, v čase dohodnutého termínu. Pokud si klient jde vyzvednout dárkový poukaz, domluví si konkrétní termín, prostory studia není možné zpřístupnit v libovolnou dobu.

4.2. Na dohodnutý termín masáže bude klient den předem upozorněn prostřednictvím sms, pokud si výslovně nebude přát tuto službu zrušit. Poskytnutím této nadstandardní služby zároveň nepřebíráme zodpovědnost za absenci klienta, pokud mu sms z jakéhokoli důvodu nedorazí. Klient je povinen si hlídat datum své návštěvy primárně sám.

4.3. Nedostaví -li se klient na masáž, po 5-ti minutách bude provozovatel klienta telefonicky kontaktovat, pokud má telefonní číslo klienta k dispozici. Dostaví-li se klient po dohodnutém termínu, masáž bude provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pokud klient nereaguje na telefonický kontakt a nedorazí do 15-ti minut po dohodnutém termínu, považuje provozovatel tuto skutečnost za absenci klienta.

4.4.V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude klientovi účtována úhrada hodnoty celé rezervované služby.

5. Odmítnutí masáže provozovatelem

5.1. Masáž může poskytovatel odmítnout v těchto případech:

 • klient se dostaví na masáž ve zdravotním stavu, který se rozporuje s provedením masáže;
 • klient se dostaví na masáž pod vlivem návykových látek nebo v nevyhovujícím hygienickém stavu;
 • klient se chová na proceduře nevyhovujícím způsobem.

6. Doprovod klienta

6.1. Klienta může doprovázet jedna osoba. Prostor není vybaven dětským koutkem, proto je třeba zvážit, zda Vaše dítě, pokud ho chcete přivést sebou, vydrží s Vámi na proceduře v klidu. Situaci je vhodné individuálně konzultovat s provozovatelem služby před objednáním procedury.

7. Odchod ze studia

7.1. S ohledem na dodržování termínů služeb ze strany provozovatele se očekává odchod klienta v přiměřeném čase (cca do 10-ti min) po ukončení procedury, aby mohl být prostor nachystán pro dalšího návštěvníka.

7.2.Během procedury jsou dveře do provozovny zamčené. Pokud provozovatel nalezne zapomenutý šperk, bude klienta kontaktovat, zároveň ale za zapomenuté věci neručí a neposkytuje tudíž jejich náhradu. Rovněž provozovatel neposkytuje náhradu za olejem znečištěné oblečení. Na masáž je dobré chodit v takovém oděvu, který se dá snadno prát a je pro tento účel vhodný.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Klient souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen "osobní údaje").

8.3. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem a to pro účely vzájemné komunikace, vedení uživatelského účtu, zasílání sms s termínem služby a pro účely realizace práv a povinností vůči klientovi. Klient dále souhlasí (nezvolí - li jinou možnost) se zpracováním osobních údajů provozovatelem za účelem zasílání obchodních sdělení.

8.4. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené na www. nebo při telefonickém kontaktu či kontaktu prostřednictvím elektronické pošty) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů klienta může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se klient domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav;
 • požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač klienta, může klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Informace k poskytovaným službám

10.1.Klient má k dispozici informace o kontraindikacích masáží (případech kdy nelze nebo není vhodné podstoupit masáž) a to na webových stránkách provozovatele www.masazearelax.cz a přímo v provozovně. Pokud se rozhodne podstoupit masáž, dává tím najevo svůj informovaný souhlas s provedením služby.

10.2. Ceník služeb je k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách www.masazearelax.cz Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

10.3. Při reklamaci klient musí hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace musí být písemná, zaslaná na adresu sídla firmy provozovatele. Pokud bude reklamace uznána bezpředmětnou, budou náklady na její projednání vymáhány po klientovi.

10.4. Dárkový poukaz lze použít na úhradu služeb z nabídky studia. Nabídku jednotlivých služeb najdete na webových stránkách www.masazearelax.cz . Dárkové poukazy jsou vydávány buďs uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh masáže. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu provozovatel nevrací.

 • Platnost dárkového poukazu končí vyčerpáním jeho hodnoty nebo uplynutím doby jeho platnosti. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu služby s hotovostním doplatkem. Poukaz je nutno mít sebou fyzicky při čerpání služby. Doba platnosti dárkového poukazu činí 12 měsíců od data prodeje, uvedeného na rubu dárkového poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit. Ztrátou poukazu končí nárok na čerpání služby.
 • Poukaz lze předat buď osobně v provozovně nebo zaslat poštou na klientem udanou adresu. V tomto případě bude do ceny poukazu zahrnuta i cena balného a poštovného.

11. Způsob doručování

11.1. Klientovi může být doručováno na elektronickou adresu klienta.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.2. Vstupem do provozovny vyjadřuje klient souhlas se svou povinností dodržovat pravidla provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

13. Platnost a účinnost

13.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2017.